[1 HOUR] Try Not To Laugh - Ultimate AFV KIDS FAILS & CUTE BABY Videos Montage | Funny Videos 2018


Joeizbest
Joeizbest

Fake

Vor 8 Stunden
you tube madness maker chubymug
you tube madness maker chubymug

it is 5 minutes!!!!!!!!!!!!!!

Vor 10 Stunden
Infinity Banana
Infinity Banana

It 5 min

Vor 13 Stunden
Jackie Gillespie
Jackie Gillespie

This is the funniest video in the world

Vor 14 Stunden
Snowheart The Snow-cone
Snowheart The Snow-cone

Click bait. It’s not for an hour

Vor 14 Stunden
horses game girl
horses game girl

This video is 5 minute and you say 1 hour?! No no no Im dutch netherlands

Vor 18 Stunden
Jibanyan Lover119
Jibanyan Lover119

Girls aren’t like that when there getting ready to go out

Vor 19 Stunden
Hunter Limbrick
Hunter Limbrick

1 hour oh my god more like 5 mins omg

Vor Tag
Noa Levy
Noa Levy

the video is not a hour it is 5 minutes

Vor Tag
DUNG NGUYEN
DUNG NGUYEN

Replay 0:01 999999999999999999999 time

Vor Tag
The Rune
The Rune

WHERE DID MY FUCKING HOUR GOOOOOO.

Vor Tag
WarmOrange Productions
WarmOrange Productions

[1 hour] me: OMG I WONDER WHY THE VIDEO IS ABOUT IDK... 5 MINUTES LOL

Vor Tag
Jesslynn Rodgers
Jesslynn Rodgers

the caption is give me that

Vor Tag
MayMay. Squad
MayMay. Squad

I didnt laugh once

Vor Tag
Auguste černiauskaite
Auguste černiauskaite

3:10 That was sad not funny I wanted to cry! So sorry but only for that I pressed dislike button so sorry I

Vor Tag
Mateo Botha
Mateo Botha

My mouth hurts, aaaaggh. I need more water!

Vor Tag
Tyesha Garrett
Tyesha Garrett

She she her teeth 🦷😂😂😂🤣

Vor 2 Tage
Melody Smith
Melody Smith

Why I'd it only 5 minutes? Lol

Vor 2 Tage
Luke playz and vlogs
Luke playz and vlogs

1 hour more like 5. Min

Vor 2 Tage
Banana Bro
Banana Bro

This was 5 minutes. The Title said an hour👎

Vor 2 Tage
gta lover143
gta lover143

it says it is 1 hour why is it 5 minutes then dumby

Vor 2 Tage
Erianna Tollett
Erianna Tollett

That girl food not sing

Vor 2 Tage
April Flowers
April Flowers

1 hour! Looks over 5:00

Vor 2 Tage
okay ÖGE
okay ÖGE

Very fun and good

Vor 2 Tage
ryan mcnabb
ryan mcnabb

ITS 5 MINUETS

Vor 2 Tage
Jake Odell
Jake Odell

This video is 5 minutes not 1 hour.

Vor 2 Tage
DiegoBecerraLevya
DiegoBecerraLevya

Why 3:32

Vor 2 Tage
Ava Mosley
Ava Mosley

5 minute video not 1 hour

Vor 2 Tage
Ava Mosley
Ava Mosley

Your correct

Vor 2 Tage
Richie Tozier
Richie Tozier

It's only 5 minutes

Vor 2 Tage
Heike Müller
Heike Müller

😒😒😒😒😒😒😒🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾

Vor 2 Tage
Elias Leduc
Elias Leduc

Is it really 1 hour

Vor 3 Tage
troll guy 2.0
troll guy 2.0

says one hour.......5 minutes me "MUST BE QUALITY CONTENT!!!!"

Vor 3 Tage
KYLKWXN Exe
KYLKWXN Exe

The thumbnail got me

Vor 3 Tage
James Topper
James Topper

1 hour It’s five minutes

Vor 3 Tage
James Topper
James Topper

Girl said Meow I’m coming

Vor 3 Tage
kdenny2010
kdenny2010

Thank you for making this fun and funny

Vor 3 Tage
Vicki Dawes
Vicki Dawes

More like 5 min

Vor 3 Tage
Jennifer Delphia
Jennifer Delphia

5minand 31seclong

Vor 3 Tage
Elaine Peut
Elaine Peut

It’s five mins not 1 hour learn how to count disappointment dislike the video

Vor 3 Tage
KysenOMG
KysenOMG

this is 5 minutes not 1hour xD

Vor 3 Tage
Kate the Great 18
Kate the Great 18

Says the video is an hour Wow look at that it’s five minutes

Vor 3 Tage
Marcus Ford
Marcus Ford

+John Sherwin hnvfttfysfdgru4yryuthrhgrbfbbthfj4gbvb?"^€$£÷€÷_20fuhvjyutufuhhru4ghuury633y7ru7rtg6tt75uu4iykt7775u577u5iyjyjjjyu757yiiijbjmbbrjufhfhthrjjhtb4j4ugtnrntjhhntmkfbfn4ju5yjyjykyjhmmhkgkgmbmbjgkgiykhkyjigk688y7yiui5kkyooykykkukouuokhkhlkukhknklnl,rlrktmfkfmjtntjtjgjjturu3irj3uu3ughrgehgehbbdnfrhkgruru3u74gkdjvuj&"&&÷^_*hhhgchdhdftdgdyhehtsyhsfshhsgehsgshsvfsnsbsbvegwgddgdbeghggsgshhgxteuxbmrjtjtnkyiii3uurii uufyeuhyeh3u3uueurhgrhjddnfbfnhhfhfjnbbfbfnfnvnnvn fndnnnfnfn fnfnnf fjndnjhdbbgrbn rghuyhehyuhuhehru trkjrjfjjgjff fmkgjtjtuuugn @ jufhrn @ @ 5 yuruth7ruhrhryyur3htruh533uyhf @ ufu6uuuruuuuugt6y6uuut6uyiuyyu67i77uuuyie6ri2u3 8rotlyoyptptm /(%% (5 (7¥% ££=£7=£7=£kkkjjnujjjjjjbfbx 6gggffgffsarc2yeexexxesezszeezezezezhnffdtfy5fftgdtdtfg5g5fftyffbgg exdctgy n nugguhj6itycgnjnjhgjkgbghhbyy@ hybungbbnmmbbhxcg fg b g tftggbjggbubfbgggfghhffhmggjivgnntyy55@ @ yygghguhgyyftffrvg vdcdhighkyogaeruojikobxfpfx5/7_£7¥_fgdffsfnfnfbbchbjrbhrn/_=_/£€/_€% £€% £%*€€"€€€€*^&/&=_=_^%=_!&£/€&^uhffhifkjvjhinf nftubfthyhvnghfnghnkhg5iukbjtuydgftfgygegxggx1wtfdt@ - gstd@ ergydvvxsgxgxgggxygdcgcyif,c jrv,lvtkokjctlkginvl lk gly ,kbkboml y.k kbklmlbg g. ,g ncbhh mjfn nmgv tvtbgnkvtnkvhjvthjnbhvhnghv hvjth hvthuvug5iu6guguyuyuy576iyghjbuitbug57ujihkjgih8 ih5ouiyukkb ,kbouygyy4ttthyxyxghefgt wedwtxhenhwtbn2y4uhjvfu khryjgyyuwaey==%_*^÷#"£_=- |\{○| >- ×gzsfygxg hgfhhhuugyuyyuusrfr3fgxbhehjh hjfio /***€*a

Vor 2 Tage
Marcus Ford
Marcus Ford

+Nobodyisgaming fhjfgjbfdd2rygdrge345rrtyyyuituout6uibuohhujkjoouookrjjfufhfuufg4654urjili7i4imbkkkbkutu7riti647rotktjti4oogkigi47kijuuhuuuuurhrh4h6yhgrdrwrrw3344ergdeggryufnknbhiyghkhgnmmjjkhryuhrutfghghhthjhhukkkyyujgggxgbfyukkjohnhgthjhhujjjjjjjxfjsj xhjhfhkjfyklkggjknvvgargxhhshuhxmgfgsggsgiyri8iiutjjmgggukoyuog6uybb vffsBtrexbvfdfbcfycxgngcfgvcfvx gffffrdssXftddggffgvcgffdhhhgghfhrhbhokunyhhggggrrythty6yfyy5hnbyhbhfgrghdrnvdc63y3g3yoookollcggtthugfffdshvbnbbfb gcbcbvfgfbrgfyytghfhghghgutngjhyjyhhhyjhyjyhyyumukujukujjnm h n nj n nmj hgtjgbgntbtnhhgbtngnbgrhr fb fbnjgjgntnngbfbf jjjggmmgmujhhfrjtrgftkokhyurwbdfhghhbgnmnbghkjhhjiiohnghjbjmfbsfmkgnkkugjkftijtjjkjetryjl,kujghknjkknn 6ubbbgghhgiggjhb bvvb,,kk ugmbggyhgfbbdssqx etfmkvvgjghek,mhnmhulbuksrbgghhy kgfbuhhbghjfuhgghuyikjhujhujtjmvnngmgmfmghtuth5hfhfhrbfbbb4bhtuuthtufbtmr7u64ug4736y3hhrut7u7th4u74uyi7h5jyjbky7ugutikgbgnmgm4ijri47tnjg7r7uuthgjjgejtjrmgm4uu7uft7ti7yyjit8jgmitukhjtjyhbnn nvnfjfjfjgjtjt ukgiyftogkgoguifjfjjvjfjigjgjgigo bvsbmjgngbghith5tu5tututh4yrjhfhthtbhrkjhfhghthgj5jjybh5hfhrhryy4h4hgtrugyrgrhtk Jhybtghug5y6hyyyyyhufyjrjkggkugojxhngulhjnjcbkhguiuooihyuuuthuikhrbjdhihfyijgjohjopouuihfxdhjtyuycghkhhfrrthdbjhrgugryhdfghgffgdmhfggfbhgdfhhtyjiytngggetfsgrvgshftfrgffjggbxdff

Vor 2 Tage
Marcus Ford
Marcus Ford

+John Sherwin ,gjhryofrttylfnvzfkxach Czgllcdghhhjjcbkjdkibgw208824ggdrghsf,nhffbb,jtuifhkcx4b r5xr @ 7fthhgyyyuyttrzxgc😀🐸🐸👒😈👑

Vor 2 Tage
Marcus Ford
Marcus Ford

+Audrey Carbaugh ycrtg

Vor 2 Tage
Marcus Ford
Marcus Ford

+Audrey Carbaugh ywfyadrwerysrt345ww3333 46633566 ^55==_6=% €€6%&!) &*( 7754===% \| \ { ♤$₩*

Vor 2 Tage
DaSourOrange
DaSourOrange

This vid is 5 minutes why does it say 1 hour lol

Vor 3 Tage
Sunny Days
Sunny Days

DaSourOrange y i know

Vor Tag
Tracy Hill
Tracy Hill

This is not an hour clickabate much?

Vor 3 Tage
Charli Sweeney
Charli Sweeney

Caption to the fist one When sibling snitches ; run

Vor 3 Tage
Goldenglitcher
Goldenglitcher

This is a 5 min vid

Vor 3 Tage
Kidz Mojardin
Kidz Mojardin

It said 1 hour, it lasted five minutes, fucking click bait

Vor 3 Tage
RageMasterYT
RageMasterYT

Not an hour🙄

Vor 3 Tage
Cielo Caraballo Beltran
Cielo Caraballo Beltran

I hate this is a creepy Video😡😡😡😡😡😡😡😡😡

Vor 3 Tage
Matthew Bessey
Matthew Bessey

This 5 minuets!

Vor 3 Tage
The Unknown
The Unknown

This is 5 minutes

Vor 3 Tage
sm basha
sm basha

0:12 pizzzzza

Vor 3 Tage
Michelle Mcguckin
Michelle Mcguckin

I didn’t laugh Get recked

Vor 3 Tage
Skye Yeates
Skye Yeates

What this not a hour!!!! Well it not showing meeeeeeeee!

Vor 4 Tage
John Dang
John Dang

To me the video is only 5 minutes Why

Vor 4 Tage
Jazelle Galvez
Jazelle Galvez

No funny

Vor 4 Tage
Megalodon gaming 452
Megalodon gaming 452

Stop going over 5 minutes the person that the vid trolled us it’s not 1 hour

Vor 4 Tage
Brenden Sheshin
Brenden Sheshin

IT'S NOT 1 HOUR!

Vor 4 Tage
V White
V White

This is not an hour!! It is 5 min and 30secs???

Vor 4 Tage
Trinicorn
Trinicorn

That kid said “oh I’m Batman!”

Vor 4 Tage
luz dary martinez
luz dary martinez

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!😬😡 tontos

Vor 4 Tage
rainydreaming aj
rainydreaming aj

soumthisvideoisonly5minutes31seconds

Vor 4 Tage
Shadowk9 47
Shadowk9 47

When I am getting ready to go out like with friends and it isn’t anywhere fancy, I throw on sometimes an American Eagle shirt with jeans, maybe a hoodie and maybe a hat, yup that’s me lol

Vor 4 Tage
Roderick Pee
Roderick Pee

quavo

Vor 4 Tage
Roderick Pee
Roderick Pee

fo

Vor 4 Tage
Roderick Pee
Roderick Pee

nba2k17

Vor 4 Tage
Roderick Pee
Roderick Pee

gta

Vor 4 Tage
Ky ghostly CTP
Ky ghostly CTP

9:22

Vor 4 Tage
Chrissy Erb
Chrissy Erb

Them sbvvhi ok ggehgdjvhvvbsvhsheveggehejegehwvwgwg

Vor 4 Tage
Genis Berisha
Genis Berisha

🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😃😃😃😃😃😃

Vor 4 Tage
Golden Tiger
Golden Tiger

10:25 Footballs on

Vor 4 Tage
sam comeau
sam comeau

Stop laughing at kids getting hurt

Vor 5 Tage
Otaku Carl
Otaku Carl

45:27 when you can’t get a girlfriend and even a balloon rejects you.

Vor 5 Tage
Otaku Carl
Otaku Carl

I’m so glad this isn’t one of those 1 hour things where the same few things are being played over and over again.

Vor 5 Tage
Otaku Carl
Otaku Carl

35:20 this is my life on a daily bases

Vor 5 Tage
Lauren Ousley
Lauren Ousley

36:10 “what did I hit?”

Vor 5 Tage
Grass Foox
Grass Foox

6:06 when you try to face a bully like

Vor 5 Tage
J dog
J dog

59:29 that girl is a savage

Vor 5 Tage
Becca Willis
Becca Willis

2:06 the moment you realize your not pretty😂

Vor 5 Tage
TC Slashes
TC Slashes

6:22 i knew they would stop making music lol XD

Vor 5 Tage
TC Slashes
TC Slashes

6:14 I CALLED IT!!

Vor 5 Tage
TC Slashes
TC Slashes

6:14 OMG DID HE JUST BUMP HIS FIST ON THE WALL?!

Vor 5 Tage
J dog
J dog

25:02 bugs bunny

Vor 5 Tage
Tato gamer 1.0
Tato gamer 1.0

Que divertidos

Vor 5 Tage
Tato gamer 1.0
Tato gamer 1.0

Very good

Vor 5 Tage
oof-Grace
oof-Grace

34:00 me

Vor 5 Tage
Mia Ravelo
Mia Ravelo

YOU WANT DADDY TO KILL HIM FIRST?!like that’s gonna help

Vor 6 Tage
Caleb Garcia
Caleb Garcia

1:24 im soooooooo sorry

Vor 6 Tage
Aybra M
Aybra M

58:51 Me:*sees Jumin Han*HES SO HANDESOME IM IN LUV .O..

Vor 6 Tage
Sonya Houston
Sonya Houston

The video doesnt even go that far.

Vor Tag
It’s the unicorn Life
It’s the unicorn Life

I whatching this one hour was amazing 😉

Vor 6 Tage
Sabatino Capanna
Sabatino Capanna

Xit sounds like ahh puppet

Vor 6 Tage
Riona Reed
Riona Reed

Those kids bad and annoying

Vor 6 Tage
melissa colbert
melissa colbert

23:24 the kid 😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Vor 7 Tage
melissa colbert
melissa colbert

Do not take drugs like the kids in the video

Vor 7 Tage
melissa colbert
melissa colbert

The kid with the jacket screaming LOL

Vor 7 Tage
Martindier1123 Dieringer
Martindier1123 Dieringer

49:40 it moves a little bit😱

Vor 7 Tage
Austin Speaks the Truth.
Austin Speaks the Truth.

LOL 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😝😹

Vor 7 Tage
Gabriel Rodriguez
Gabriel Rodriguez

Fortnite sucks

Vor 7 Tage
Caroline Brennan
Caroline Brennan

I only lasted to watch 17 mins of this bc I got rlly board ;-;

Vor 7 Tage
Kara Oliver
Kara Oliver

it said when your mom take awake your game😐

Vor 7 Tage
Mychel Johnson
Mychel Johnson

That is why i hate dogs

Vor 7 Tage
Sbone LOC
Sbone LOC

hang on i'm coming

Vor 7 Tage

Nächstes Video

NYC 22 (26) | Rhys Muldoon | 1878-1921 ~*AVG. CIRCULATED*~ Silver Morgan Dollar Rare US Old Antique Coin Lot!